საჯარიმო

Post date: Feb 5, 2016 4:43:29 AM

ჩვეულებრივ, პატრულის მიერ გამოწერილი ჯარიმის გასაჩივრება პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით სრულდება, მისი დადგენილება საბოლოოა და არ საჩივრდება. ამ ლიკზე გადასვლით იხილავთ, რომ ჩვენ არა მარტო გავასაჩივრეთ, არამედ მივაღწიეთ ჩვენს მიზანს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში და საქმე ჯერაც არ შეწყვეტილა.

იხილეთ გადაწყვეტილება