სავალო

Post date: Feb 5, 2016 5:04:19 AM

სავალო ხელწერილი საჯილდაო ქვად იქცა მხარეებს შორის. ჩვენ მის ბათილობას მივაღწიეთ:

იხილეთ გადაწყვეტილება